ทัวร์ญี่ปุ่น PRO TOKYO SUPER SAVE 5 D 3 N BY JF

12 ก.ค. 2563 - 08:21 น. ความต้องการ : บริการ สภาพสินค้า : ใหม่
ทัวร์ญี่ปุ่น PRO TOKYO SUPER SAVE 5 D 3 N BY JF

จำนวนผู้เข้าชม 763 ครั้ง
หมายเลขประกาศ : 1430


รายละเอียดสินค้า

ความต้องการ : บริการ
ราคา : 27,900 บาท
สภาพสินค้า : ใหม่


เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังที่โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต ล่องเรือโจรสลัด ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ชิมไข่ดำที่โอวาคุดานิ               ตื่นตาตื่นใจกับทุ่งดอกลาเวนเดอร์ที่บานดุจพรมผืนยักษ์สีม่วงทั่วทั้งบริเวณ          ชมความงามของฟูจิที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นภูเขาไฟที่สวยที่สุดในโลก               ช้อปปิ้งย่านดังใจกลางโตเกียวที่ชินจูกุ + ช้อปปิ้งของฝากที่ จัสโก้ อิออน  

พิเศษ!!! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ทานไม่อั้น 

เดินทางเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2558 

ราคาเริ่ม 27,900  บาท พักระดับ 3 ดาว 

พักออนเซ็น 1 คืน//นาริตะ 2 คืน 

โดยสายการบิน JET ASIA AIRWAYS 

วันแรก         กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ

22.00 น.      พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นที่ 4 สายการบินเจ็ท เอเชีย เคาน์เตอร์ D เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน

วันที่สอง       นาริตะ - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ

                  ช้อปปิ้งแบรนด์เนมที่โกเทมบะ เอ้าต์เล็ท – อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์

01.25 น.      เหิรฟ้าสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินเจ็ท เอเชีย เที่ยวบินที่ JF 988   ใช้เครื่องบินแบบ 767-200 ER 232 ที่นั่ง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

09.30 น.      ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ตั้งอยู่ในจังหวัดคะนะงะวะ ซึ่งเป็นแหล่งรวมบ่อน้ำพุร้อนมากถึง 17 แห่ง จากนั้นนำท่าน ล่องเรือทะเลสาบอาชิ (ใช้เวลาในการล่องในการล่อง 10 นาที)  จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ ที่ยังครุกรุ่นด้วยควันจากบ่อกำมะถันเดือดอยู่ตลอดเวลา ชมบ่อน้ำแร่กำมะถันซึ่งสามารถต้มไข่ให้สุกได้ 

เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย    หลังจากนั้นให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังที่ โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต แหล่งรวมสินค้านำเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นที่ดังไปทั่วโลก 

พักที่            FUJI EVERGREEN HOTEL/ FUJI LAND SCOLE PLAZA HOTEL หรือระดับเดียวกัน

ค่ำ               บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  *** ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกับมื้อพิเศษที่มีขาปูยักษ์ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติปู พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ 

วันที่สาม       ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - EARTH QUAKE MUSEUM - ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ

เช้า               บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ)

จากนั้น นำท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ EARTH QUAKE MUSEUM ที่จำลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ 

เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย    นำท่านเดินทางสู่ ทุ่งดอกลาเวนเดอร์  

***ในกรณีที่ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ปิด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้าน                โอชิโนะฮัคไค 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โตเกียว ช้อปปิ้งย่านดัง ย่านชินจุกุให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อสินค้านานาชนิด ได้จากที่นี่ 

ค่ำ               อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย

พักที่            TOYOKO INN NARITA HOTEL/ NIKKO NARITA HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่           โตเกียว – อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์

เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม       

อิสระเต็มวัน ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง หรือเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ โดยมีไกด์คอยให้คำแนะนำในการเดินทาง 

เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้ง อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย  

 

ค่ำ               อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย 

พักที่            TOYOKO INN NARITA HOTEL/ NIKKO NARITA HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่ห้า        ช้อปปิ้งจัสโก้อิออน - กรุงเทพฯ 

เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้น นำท่านอิสระช้อปปิ้ง ณ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของนาริตะ ห้างฯ อิออน จัสโก้  

ได้เวลาอันสมควรนำท่านสู่ สนามบินนาริตะ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 

13.25 น.      เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเจ็ท เอเชีย เที่ยวบินที่ JF 989 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

19.00 น.      ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ 

  

 

กำหนดการเดินทาง 

 

ผู้ใหญ่ 

ห้องละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)

พักเดี่ยวเพิ่ม

ราคาทัวร์

ไม่รวมตั๋ว

เครื่องบิน

31 พ.ค. – 04 มิ.ย. 58

27,900

27,900

27,900

8,000

17,900

03 – 07 มิถุนายน 2558

28,900

28,900

28,900

8,000

18,900

04 – 08 มิถุนายน 2558

28,900

28,900

28,900

8,000

18,900

07 – 11 มิถุนายน 2558

27,900

27,900

27,900

8,000

17,900

10 – 14 มิถุนายน 2558

28,900

28,900

28,900

8,000

18,900

11 – 15 มิถุนายน 2558

28,900

28,900

28,900

8,000

18,900

14 – 18 มิถุนายน 2558

27,900

27,900

27,900

8,000

17,900

17 – 21 มิถุนายน 2558

28,900

28,900

28,900

8,000

18,900

18 – 22 มิถุนายน 2558

28,900

28,900

28,900

8,000

18,900

21 – 25 มิถุนายน 2558

27,900

27,900

27,900

8,000

17,900

24 – 28 มิถุนายน 2558

28,900

28,900

28,900

8,000

18,900

25 – 29 มิถุนายน 2558

28,900

28,900

28,900

8,000

18,900

01 – 05 กรกฎาคม 2558

28,900

28,900

28,900

8,000

18,900

02 – 06 กรกฎาคม 2558

28,900

28,900

28,900

8,000

18,900

05 – 09 กรกฎาคม 2558

27,900

27,900

27,900

8,000

17,900

08 – 12 กรกฎาคม 2558

28,900

28,900

28,900

8,000

18,900

09 – 13 กรกฎาคม 2558

28,900

28,900

28,900

8,000

18,900

15 – 19 กรกฎาคม 2558

28,900

28,900

28,900

8,000

18,900

16 – 20 กรกฎาคม 2558

28,900

28,900

28,900

8,000

18,900

19 – 23 กรกฎาคม 2558

27,900

27,900

27,900

8,000

17,900

22 – 26 กรกฎาคม 2558

28,900

28,900

28,900

8,000

18,900

23 – 27 กรกฎาคม 2558

28,900

28,900

28,900

8,000

18,900

26 – 30 กรกฎาคม 2558

27,900

27,900

27,900

8,000

17,900

29 ก.ค. – 02 ส.ค. 58

30,900

30,900

30,900

8,000

20,900

30 ก.ค. – 03 ส.ค. 58

30,900

30,900

30,900

8,000

20,900

02 – 06 สิงหาคม 2558

29,900

29,900

29,900

8,000

19,900

05 – 09 สิงหาคม 2558

29,900

29,900

29,900

8,000

19,900

06 – 10 สิงหาคม 2558

29,900

29,900

29,900

8,000

19,900

12 – 16 สิงหาคม 2558

29,900

29,900

29,900

8,000

19,900

13 – 17 สิงหาคม 2558

29,900

29,900

29,900

8,000

19,900

19 – 23 สิงหาคม 2558

29,900

29,900

29,900

8,000

19,900

20 – 24 สิงหาคม 2558

29,900

29,900

29,900

8,000

19,900

23 – 27 สิงหาคม 2558

29,900

29,900

29,900

8,000

19,900

27 – 31 สิงหาคม 2558

29,900

29,900

29,900

8,000

19,900

www.vtraveltogether.com

 

 

 

 

 

 

 

หรือหากท่านใดมีความประสงค์จะเลือกซื้อดิสนีย์แลนด์เพิ่มท่านละ 2,700.- บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง) o:p>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


คำค้น : ทัวร์ญี่ปุ่น แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่นราคาพิเศษ


Back to Top